Egret社区

龙骨的插槽对象替换问题

2018-4-10 15:06
11111
引擎版本:5.0.14

描述:替换两面图
1:牌背面替换成功;(成功)
2:牌面替换没有成功(还是原来的牌)(失败)

效果图一下是源码:
[mw_shl_code=actionscript3,true]/**
     * 点击按钮
     * Click the button
     */
    private onButtonClick(e: egret.TouchEvent) {
        var dragonbonesData = RES.getRes( "test3nobgnomove_ske_json" );  
        var textureData = RES.getRes( "test3nobgnomove_tex_json" );  
        var texture = RES.getRes( "test3nobgnomove_tex_png" );

        var factory: dragonBones.EgretFactory = dragonBones.EgretFactory.factory;
        factory.parseDragonBonesData(dragonbonesData);  
        factory.parseTextureAtlasData(textureData, texture);

        var eff_robot: dragonBones.EgretArmatureDisplay = factory.buildArmatureDisplay("Armature");
        eff_robot.x = 600;
        eff_robot.y = 200;
        this.addChild(eff_robot);
        eff_robot.animation.play("test3");

        var eff_robot1: dragonBones.EgretArmatureDisplay = factory.buildArmatureDisplay("Armature");
        eff_robot1.x = 600;
        eff_robot1.y = 300;
        this.addChild(eff_robot1);
        eff_robot1.animation.play("test3");

        
        var arr:Array<dragonBones.Slot> = eff_robot1.armature.getSlots();
        for(var i=0;i<arr.length;i++){
            console.log(arr.name);
            var slot: dragonBones.Slot = eff_robot1.armature.getSlot(arr.name);//找到包含要换装的图片的插槽
            var b:egret.Bitmap = new egret.Bitmap();
            b.texture = RES.getRes( "pai_33_png" );
            b.anchorOffsetX=b.width/2;
            b.anchorOffsetY=b.height/2;
            slot.setDisplay( b );
        }
    }[/mw_shl_code]
pai_33.png
test3nobgnomove_tex.png
背面替换成功.png
牌面替换失败.png
分享到 :
0 人收藏

1 个回复

倒序浏览
app小王子  社区管理员 | 2018-4-11 10:20:35
请您上传个 完整的 demo。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

小黑屋|京网文[2014]0791-191号|京ICP证150115号|Egret社区 ( 京ICP备14025619号 )

Powered by Discuz! X3.4 © 2001-2019 Comsenz Inc.

返回顶部